بازتاب

استرس و اشتیاق

  • 1
استرس و اشتیاق

کار سخت برای چیزی که به آن اهمیت نمی دهیم استرس نامیده می شود و کار سخت برای چیزیکه عاشقش هستیم اشتیاق نامیده می شود.

ارسال های مرتبط