نمکدون

رویش تنه درخت

  • 3
رویش تنه درخت

وقتی امید واقعی وجود داشته باشد رویش حتما صورت میگیر
رویش تنه درختی در یک مغازه قصابی بعد از مدتها بدون آب و خاک و کود

ارسال های مرتبط