بازتاب

نظام آموزشی و نیازهای مخاطب

  • 0
نظام آموزشی و نیازهای مخاطب

نظام آموزشی بی توجه به نیازهای مخاطب شاید غرور آفرین باشد اما ثمربخش نیست.

ارسال های مرتبط